Přestože naši právníci disponují vysokou úrovní teoretických i praktických znalostí ze všech oblastí práva, naše kancelář se především věnuje následujícím oblastem, ve kterých může nabídnout nadstandardní služby:

Stavební právo a development

kompletní poradenství pro developerské a stavební společnosti ve stavebním řízení, komplexní právní servis pro oblast stavebnictví a developerských projektů, poradenství v oblasti výstavby silnic, dálnic a železnic, zastupování ve všech fázích povolovacího procesu stavby (územní, stavební a kolaudační řízení), vymáhání nároků vyplývajících ze smluv o dílo, poradenství v oblasti práva veřejných zakázek

Právo nemovitostí

sepisování smluv o koupi nemovitostí včetně bytů ve vlastnictví, prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, zakládání SVJ, nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce, pacht, zástavní práva, služebnosti, reálná břemena, schovatelské smlouvy

Obchodní a korporátní právo

zakládání obchodních společností a družstev, korporátní agenda (valné hromady, akcionářské dohody, smlouvy o výkonu funkce), přeměny korporací (fúze, rozdělení, změna právní formy), akvizice, likvidace, právní pomoc při podnikání a investování (plnění registračních a oznamovacích povinností), nekalá soutěž, ochrana hospodářské soutěže, firemní právo (ochrana názvu a dobré pověsti právnické osoby)

Občanské právo

ochrana osobnosti fyzických osob, zakládání a vedení právní agendy právnických osob (nadace, fundace, spolky), věcná práva, dědické právo, závazky ze smluv a právního jednání, závazky z deliktů - náhrada škody

Pracovní právo

úprava pracovněprávních vztahů (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, rozvázání pracovního poměru), příprava a sepis manažerských a pracovních smluv, náhrady škody v pracovním právu, zvýšení a prohloubení kvalifikace, všeobecné poradenství v oblasti práva pracovního

Soudní spory, správní a rozhodčí řízení

správa a vymáhání pohledávek, zastoupení před soudy civilními i rozhodčími, a dále před veškerými orgány státní správy (především stavební řízení)